Skip to navigation Skip to content

Euroboy

Euroboy, Euroboy
Euroboy, Euroboy

You wanna lover
You wanna new lover
You wanna lover
You wanna new lover

You was my lover man
You was my lover now
You was my lover man
You was my lover now

Euroboy, Euroboy
Euroboy, Euroboy

From Alternative